Search Result of "พืชป่า"

About 103 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่1

หัวเรื่อง:หมอพื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรรักษาพิษงูในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและตรัง

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่1

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาบางประการของพรรณไม้สกุลการะเวกในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการควบคุมไรขาวพริกบนต้นพริกโดยไรตัวห้ำ 2 ชนิด ในโรงเรือน และ ในสภาพไร่

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

หัวเรื่อง:เทคนิค ปัญหา และ อุปสรรคของวิธีการทดสอบสารสกัดจากพืชป่าต่อไรขาว

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

หัวเรื่อง:ระบบที่ใช้ในการทดสอบการเพิ่มขยายพันธุ์ของไรตัวห้ำบนอาหารที่แตกต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมแถลงผลงานวิจัยเรื่องงานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ

หัวเรื่อง:วิธีการเพาะเลี้ยงไรขาวและไรตัวห้ำเพื่อเพิ่มจำนวนในห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องการวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพืชให้กลิ่นหอมและเครื่องเทศในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องการวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:Hosts ของกล้วยไม้อิงอาศัยในป่าดิบเขาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องการวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของปแระเทศไทย ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้วงศ์ยางในป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลาและนราธิวาส

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องการวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทย ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไม้สกุล Alocasia (Schott) G. Don และสกุล Colocasia Schott (Araceae) ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่องการวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทย ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การสำรวจพรรณพืชเบื้องต้นบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทย ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การศึกษาทางด้านวงศ์วานวิวัฒนาการเพื่อการจัดจำแนกไผ่ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทย ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:วิวัฒนาการและรูปแบบของความหลากหลายของพืชในเขต biodiversity hotspots จากข้อมูลวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล: กรณีศึกษาของพรรณไม้สกุลมะเกลือ

Img

งานวิจัย

งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, Imgดร.นุชรีย์ สิริ, Imgดร.ประภัสสร บุษหมั่น, Imgดร.วริภัส อารีกุล, Imgดร.อำมร อินทร์สังข์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (27) ประชุมวิชาการ (17) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

แอคติโนมัยสีทจากพืชป่าชายเลนและความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธันย์ชนก สายสม

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

123456