Search Result of "พืชน้ำ"

About 58 results
Img

การประชุมวิชาการ

การดูดซัลโลหุหนักโดยพืชน้ำ (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การจัดการผลิตผลสัตว์น้ำและพืชน้ำ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของมลพิษทางน้ำและความสามารถในการดูดซับมลพิษของพืชน้ำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ศวท. ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:การดูดซัลโลหุหนักโดยพืชน้ำ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้พืชน้ำในการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าราชบุรี

ผู้เขียน:Imgภณชัย สุขแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรณ พาณิชพัฒน์*

กรรมการร่วม:Imgดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 หัวข้อ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพรรณพืชน้ำและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศักยภาพและการพัฒนา Chinese Tallow tree (Sapium sebiferum(L.)Roxb.)เป็นพืชนำมันทดแทนเพื่อผลิต Biodiesel

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์

123