Search Result of "พืชกินแมลง"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ครั้งที่ 49 สาขาพืช

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชกินแมลงสกุล Utricularia L. ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จ. สกลนคร

Img
Img

Researcher

ดร. สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ กล้วยไม้ ไม้ประดับเขตร้อนชื้น, กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ความปลอดภัยทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume