Search Result of "พืช"

About 14591 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปลูกพืชของสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติพืชสมุนไพรและพืชหอม

หัวเรื่อง:การสกัดและทดสอบเบื้องต้นของสารสำคัญจากต้นขันทองพยาบาท

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:HORT-D1 ฝรั่งพันธุ์ใหม่เพื่อรับประทานผสด และ HORT-R1 ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม

Img

ที่มา:คณะเกษตร กำแพงแสน (คลินิกสุขภาพพืช และชมรมปลูกพืชผักไม่ใช้ดิน)

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดินรับหน้าร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง พืชไร่วงศ์ถั่วเพื่อสุขภาพและความพอเพียง

หัวเรื่อง:เมลาไนซ์เซชั่นและการทำงานของเอนไซม์ฟีนอลอ๊อกซิเดสของตัวอ่อนด้วงถั่วเหลือง, Callosobruchus chinensis, ที่ฉายรังสีแกมมา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง พืชไร่วงศ์ถั่วเพื่อสุขภาพและความพอเพียง

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง

Img

ที่มา:การประชุมแถลงผลงานวิจัยเรื่องงานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ

หัวเรื่อง:วิธีการเพาะเลี้ยงไรขาวและไรตัวห้ำเพื่อเพิ่มจำนวนในห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักชาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 The 10th National Plant Protection Conference " การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน"

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราแบบผงแห้งในเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Ochratoxin A โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้ำของด้วงเต่า Stethorus pauperculus(Weise)และ Stethorus siphonulus Kapur ต่อไรสองจุด Tetranychus urticae Koch

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:การจำแนกชนิดไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่สำรวจพบในประเทศไทยโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:Isolation, structure elucidation and biological activities of some secondary metabolites from Duabanga grandiflora (Lythraceae).

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis ในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:ผลของการลดอุณหภูมิก่อนการเก็บรักษาและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพบางประการของยอดผักหวานบ้าน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารควบคุมเชื้อราและเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคกิ่งและผลเน่าของแก้วมังกร

12345678910...