Search Result of "พืช"

About 14375 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปลูกพืชของสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:HORT-D1 ฝรั่งพันธุ์ใหม่เพื่อรับประทานผสด และ HORT-R1 ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม

Img

ที่มา:คณะเกษตร กำแพงแสน (คลินิกสุขภาพพืช และชมรมปลูกพืชผักไม่ใช้ดิน)

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดินรับหน้าร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติพืชสมุนไพรและพืชหอม

หัวเรื่อง:การสกัดและทดสอบเบื้องต้นของสารสำคัญจากต้นขันทองพยาบาท

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:ผลของการลดอุณหภูมิก่อนการเก็บรักษาและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพบางประการของยอดผักหวานบ้าน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช "ศตวรรษใหม่แห่งการปรับปรุงพันธุ์พืช"

หัวเรื่อง:ขนาดชิ้นส่วนและวัสดุปักชำมีผลต่อการตัดชำต้นสับปะรด 'MD2'

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการควบคุมโรครากและโคนเน่าของต้นอ่อนข้าวสาลีที่เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp.

Img

ที่มา:โครงการวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริในโค

หัวเรื่อง:การศึกษาโมเลกุลเครื่องหมายพืชสมุนไพรและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในระยะยาวนานภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริในโค

หัวเรื่อง:การเก็บเตรียมเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าก่อนปลูก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

Img

ที่มา:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานโรคใบด่างแตงและใบด่างประของพริก

Img

ที่มา:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ

Img

ที่มา:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ผลของการผ่าลำลูกกล้วย วุ้นว่านหางจระเข้ และวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินอั้วนวลจันทร์ ในสภาพปลอดเชื้อและสภาพโรงเรือน

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ชีววิทยาการกระจายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell (Hemiptera: Aleyrodidae) บนใบมันสาปะหลังณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย จ. นครราชสีมา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทยภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคถอดฝักดาบของกล้าข้าว สาเหตุจากเชื้อรา Fusarium moniliforme

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8: พืชสวนไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

หัวเรื่อง:การสำรวจพันธุ์ ระบบการผลิตและการตลาดมะละกอในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักชาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 The 10th National Plant Protection Conference " การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน"

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราแบบผงแห้งในเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:โครงการวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริในโค

หัวเรื่อง:แบบของไอโซไซม์ในพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ไทย : ถั่วชนิดต่าง ๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

12345678910...