Search Result of "พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล"

About 287 results
Img

Researcher

ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Operations Research, Management Science , Production & Operations, Numerical Methods and Analysis with Applications in Safety Engineering

Resume

Img

งานวิจัย

ปัญหาการเดินทางของเซลล์แมนหลายคนแบบมินิแม็กซ์ (1994)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนส่วนตัว

Img
Img

งานวิจัย

ตัวแบบการวิเคราะห์กรอบข้อมูลแบบผกผัน เพื่อการประมาณปัจจัยนำเข้า และผลได้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณเส้นทางของบุรุษไปรษณีย์ชาวจีน (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงชาย เยาว์ยืนยง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Solving One-Dimensional Cutting Stock Problem with Discrete Demands and Capacitated Planning Objective

ผู้แต่ง:ImgDr.Peerayuth Charnsethikul, Associate Professor, ImgSirirat Wongprakornkul,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Cyclic personnel scheduling with uncertain demand and double shift requirements

ผู้แต่ง:ImgMr.Pattarapong Pakpoom, Lecturer, ImgDr.Peerayuth Charnsethikul, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Covariance Matrix Interpolations for Laplace’s Equation with Correlated Boundary Values

ผู้แต่ง:ImgNattapong Moonpluck, ImgDr.Peerayuth Charnsethikul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขั้นตอนวิธีแบบผสมของกำหนดการพลวัตกับการแตกและจำกัดสำหรับปัญหาการหาคำตอบที่เหมาะที่สุดเชิงจัดกลุ่ม: ปัญหาสเมทพ์ และปัญหาคิวเอพี

ผู้เขียน:Imgปัญญา พิทักษ์กุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพิชิต สุขเจริญพงษ์, รองศาสตราจารย์, ImgAnulark Pinnoi, Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลายชนิด

ผู้เขียน:Imgไพฑูรย์ ฮ้อยิ่ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพิชิต สุขเจริญพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgPachitjanut Siripanich, Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคการวิเคราะห์พาราเมตริกเพื่อศึกษาผลกระทบต่อความมั่นคงขององค์กรจากแบบจำลองพื้นฐานไวน์การเนอร์ (1967)

ผู้เขียน:Imgนันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนและสภาพคล่องขององค์กร เปรียบเทียบผลกับสมการพื้นฐาน ภายใต้สมมติฐานตลาดเงินทุนสมบูรณ์ของไวน์การ์ทเนอร์ (1967)

ผู้เขียน:ImgSuttasinee STIARUJIKANONT

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการทำนายค่าความหยาบผิวของชิ้นงานที่มีผลมาจากการเยื้องศูนย์ของมีดตัดเฉือนบอลโนส

ผู้เขียน:Imgภัทรพงษ์ นิภากุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการจัดสรรงบประมาณระหว่างระบบงบประมาณแบบเดิมกับระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์ในสถานศึกษาของรัฐ กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgมรกต ทิวะสิงห์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แผนการสุ่มตัวอย่างเชิงคุณลักษณะแบบเชิงเดี่ยวและเชิงคู่กำหนดโดยค่า AQL และค่า ATI (Lot for lot)

ผู้เขียน:Imgไพฑูรย์ ฮ้อยิ่ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางทรงศิริ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินและการปรับปรุงความเสี่ยงโดยวิธีความน่าจะเป็นของการเกิดอุบัติเหตุแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หลอมละลายในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (TRR-1/M1)

ผู้เขียน:Imgสมเจตน์ สุดประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทดสอบและทวนสอบกรอบสมมติฐานตามหลักการสคอร์คาร์ดแบบสมดุลและแบบตามลำดับ

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ กิ่งผดุง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพิชิต สุขเจริญพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, ImgRawin Raviwongse, Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12345678910...