Search Result of "พีรชัย ชลไพรพิมลรัตน์"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgพีรชัย ชลไพรพิมลรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgบรรลุ พุฒิกร

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection