Search Result of "พิเชษฐ์ ปีติตั้งวงศ์"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgพิเชษฐ์ ปีติตั้งวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบรรลุ พุฒิกร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection