Search Result of "พิสิฐ อานาจนิยมจันทร์"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

แบคทีเรียร่วมอาศัยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในประเทศไทยและความรุนแรงในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (Entomopathogenci nematode (EPN), การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control), สารสกัดจากพืช (Plant extraction)

Resume