Search Result of "พิสดาร์ รุ่งเรืองทองทวี"

About 4 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The assessment of sessile biota on the ex-HTMS Sattakut, Koh Tao, Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับประการัง แนวปะการัง

Resume