Search Result of "พิษต่อเซลล์"

About 68 results
Img

งานวิจัย

การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารผสมแซนโทนจากเปลือกมังคุดและสารสกัดพลู (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายแพทย์การุณ พูลพุทธพงษ์)

Img
Img

งานวิจัย

การดัดแปลงโครงสร้างของเซอร์ราทีนไดออลที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวดี บุญญะอุทธยาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย (ทุนจุดประกายนักวิจัยเคมี) โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2559

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง และฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV จากเลือดจระเข้ (2012)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร. อรุณพร อฐรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร. อรุณพร อฐรัตน์, Imgอ. ศรีโสภา เรืองหนู

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหยาบจากหญ้าดอกขาว Vernonia cinerea Less. (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

1234