Search Result of "พิษงู"

About 24 results
Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์ของงู และ พิษงูในประเทศไทย"

หัวเรื่อง:Snake genomics

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์ของงู และ พิษงูในประเทศไทย"

หัวเรื่อง:การตรวจสอบชนิดของงูพิษบางชนิดในประเทศไทยโดยใช้ความแตกต่างระหว่างลำดับนิวคลีโอไทด์

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์ของงู และ พิษงูในประเทศไทย"

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบโครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียของงูเห่าไทยและงูชนิดอื่นๆ เพื่ออธิบายการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มทม.ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีตับภายหลังได้รับพิษงูเขียวหางไหม้ ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน

Img

การประชุมวิชาการ

Snake genomics

ผู้แต่ง:ImgDr.Kornsorn Srikulnath, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Verterinary Diagnostic Pathology

Resume

Img
Img

ที่มา:ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่1

หัวเรื่อง:หมอพื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรรักษาพิษงูในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและตรัง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การจำแนกสปีชีส์ของเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้วิธีพีซีอาร์ร่วมกับการกำหนดชิ้นส่วนความหลากหลายของยีนแฟลกเจลลา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีตับ HuCCA-1 ที่เกิด Apoptosis จากการเหนี่ยวนำโดยพิษงูเขียวหางไหม้

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของพิษงูเขียวหางไหม้ต่อการทำลายเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีตับในคน

Img
Img

Researcher

นาง กฤษณา แสงประไพทิพย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

12