Search Result of "พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาชีวศึกษา, ธุรกิจศึกษา, ความเป็นผู้ประกอบการ

Resume