Search Result of "พิภพ ลลิตาภรณ์"

About 73 results
Img

Researcher

นาย พิภพ ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Production Planning & Control, Production & Inventory Management, การบริหารการผลิต, การจัดการโซ่อุปทาน

Resume

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ตำรา การวางแผนและควบคุมการผลิต ISBN : 978-616-08-1727-6 ปี 2556 (2013)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสายการผลิตหม้อแปลง

ผู้เขียน:Imgวรพจน์ ยนตรพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชาเอก:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการวิชารอง:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมการจัดตารางการผลิตแบบตามสั่ง

ผู้เขียน:Imgสงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองวัสดุคงคลังที่มีส่วนลดทางราคาภายใต้อุปสงค์หลายช่วงเวลา

ผู้เขียน:Imgวุฒิชัย ปรีพุทธรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ญาณกิรัต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรที่มีลักษณะเหมือนกันและมีการจัดเรียงกันแบบขนาน โดยงานมีการเข้ามาเป็นแบบพลวัตร

ผู้เขียน:Imgปิยะ ชัชชวลิตสกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดตารางการผลิตของการผลิตตามสั่งที่มีทั้งการปฏิบัติงานบนเครื่องจักรและการประกอบเพื่อทำให้งานเบี่ยงเบนจากวันกำหนดส่งน้อยที่สุด

ผู้เขียน:Imgณัฐดา อั่งสกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองระบบคงคลังภายใต้ความไม่แน่นอนของความต้องการและข้อจำกัดของกำลังการผลิต

ผู้เขียน:Imgพัชรี โตแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ญาณกิรัต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสมบูรณ์ สุขพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาจำนวนรถบรรทุกที่น้อยที่สุดในการขนส่งภายใต้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

ผู้เขียน:Imgพรรณี คุณากรภัค

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พัชราภรณ์ ญาณกิรัต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ วัด และแนวทางการปรับปรุงผลิตภาพการดำเนินงานของธนาคารกรณีศึกษาธนาคารออมสิน

ผู้เขียน:Imgสลักใจ เจนจริยโกศล

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgวรพงศ์ พิมลสมพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้การโปรแกรมเป้าหมายในการวางแผนการผลิต กรณีศึกษาโรงกลั่นน้ำมัน

ผู้เขียน:Imgจรัสชัย บวรธรรมรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนายพิชิต สุขเจริญพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบจำลองวัสดุคงคลังภายใต้ความไม่แน่นอนของความต้องการ

ผู้เขียน:Imgนัฎฐวิกา จันทร์ศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ญาณกิรัต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์การจัดเส้นทางยานพาหนะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า กรณีศูนย์กลางบริการอะไหล่รถยนต์

ผู้เขียน:Imgอุดม จาปะเกษตร์

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : กรณีศึกษา บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เขียน:Imgอรวรรณ ธีรกวินสกุล

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยระบบควบคุมกิจกรรมการผลิตแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น

ผู้เขียน:Imgพีระพงศ์ วิมลจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgกอแก้ว อร่ามแสงชัย

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, Imgนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

1234