Search Result of "พิพิธภัณฑ์"

About 67 results
Img

งานวิจัย

พิพิธภัณฑ์พืช ตึกวินิจวนันดร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (19)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ท่องพิพิธภัณฑ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Nop Oungbho, Lecturer,

วารสาร:

Img

ที่มา:องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด ในเขตพรรณพฤกษชาติภาคตะวันออก เฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ผู้ได้รับทุนจากเทศบาลเมืองเกาะสมุย

หัวเรื่อง:สถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด

หัวเรื่อง:สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลการเดินทางท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนุจนาถ นรินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศาบนสื่อออนไลน์ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มก.ฉกส.

Img

ที่มา:กรมศิลปากร

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์สำหรับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:56 8 สินทรัพย์จากงานวิจัย พิพิธภัณฑ์มด

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 56 8 สินทรัพย์จากงานวิจัย พิพิธภัณฑ์มด
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: OGTivDph4d0
Updated: 2012-11-22T09:21:31.000Z
Duration: 537 seconds


1234