Search Result of "พิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. พิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เวชศาสตร์ฟื้นฟูและระบบประสาท

Resume