Search Result of "พาหะ"

About 198 results
Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:การตรวจหาชิคุนกุนยาไวรัสในสัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่ระบาดและพื้นที่ืัที่ไม่มีการระบาดในประเทศไทย

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:การตรวจหาชิคึนกุนยาไวรัสในสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ระบาดและพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดในประเทศไทย

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:การตรวจหาไวรัสไข้เลือดออกในสุนัขเลี้ยงในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของไข้เลือดออกในประเทศไทย

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิLพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:บทบาทของสุนัขเลี้ยงในการเป็นตัวกักโรคชิคุนกุนยาและไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดและไม่มีการระบาดของไวรัสที่นำโดยยุงในประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910