Search Result of "พาณิชย์"

About 1783 results
Img

ที่มา:กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบลู่ทางและโอกาสของการเปิดเสรีด้านการลงทุน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์, Imgนายชัยวัฒน์ คนจริง, อาจารย์, Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอรุณ เกียระสาร, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบจากการทำ FTA สำหรับภาคเกษตรกรรม

Img

ที่มา:บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด

หัวเรื่อง:ผลของพลาสติกคลุมแปลงชนิดต่างๆ ต่อการสร้างผลผลิตและระบบนิเวศการผลิตของแตงโม (Citrulus lanatus) เพื่อเกษตรยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยอัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ปีการผลิต 2554/55

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ของไทยในอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คุณณัฐวุฒิ พงศ์พาณิชย์

หัวเรื่อง:การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดีมีมาตรฐานสู่เกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ

Img

ที่มา:กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายข้าวให้เกษตรกรในระดับตำบลกิจกรรม: การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:การศึกษาการเก็บรักษาน้ำมันสำรองของไทย

Img

ที่มา:กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดทำดรรชนีราคาขายส่งของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ คนจริง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, Imgนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย, Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์

Img

ที่มา:กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

หัวเรื่อง:โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

ที่มา:กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:การยกระดับรายได้เกษตรกร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:การยกระดับรายได้เกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

ที่มา:กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน

หัวเรื่อง:การยกระดับรายได้เกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

ที่มา:กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบจากการทำ FTA สำหรับภาคเกษตรกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบการเปิดเสรีภาคบริการสาขาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...