Search Result of "พัสดุ"

About 94 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบคัดแยกพัสดุ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และบริษัทภายนอก

Img

Researcher

นางสาว วนิดา พัสดุรักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อากาศยานไร้นักบินเพื่องานด้านการส่งพัสดุ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาคลังพัสดุต้นแบบ Modern Warehouse โดยนำเทคโนโลยี RFID และ Barcode มาใช้งานร่วมกับ Warehouse Management (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จเร เลิศสุดวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว นวลปรางค์ กลัดมุข, Imgนางสาว ปานทิพย์ พันธุ์เถาว์, Imgนางสาว พัชรี วราศัย, Imgนางเสาวลักษณ์ เลิศสถากิจ, Imgนาย เดชาวัต ศรีสายหยุด, Imgนาย สุวิชช์ คุณารัตนพฤกษ์, Imgนายกิตติคุณ โชติถิรพงศ์, Imgนายศรียศ สุดเสริฐสิน

แหล่งทุน:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรการคำนวณราคากลางพัสดุ (2007)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ญาณกิรัต, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

แหล่งทุน:การไฟฟ้าภูมิภาค

Img
Img
Img

Researcher

ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์วิถีชีวิต การจัดการที่ดินในเมืองและชานเมือง การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น, ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน, การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Resume

Img
12345