Search Result of "พันธุ์พื้นเมืองไทย"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ในข้าว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุรีพร เกตุงาม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะความต้านทานต่อเชื้อราโรคไหม้ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ

ผู้เขียน:Imgอิงออน สีแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgชัชวาล จันทราสุริยารัตน์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:แนวโน้มความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และหย่านมของโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงสร้างของยีนอัลฟ่า-อะมัยเลส จากไหมพันธุ์พื้นเมืองไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท 36)

หัวเรื่อง:การแยกบริสุทธิ์คอกคูเนสจากไหมสายพันธุ์พื้นเมืองไทยและโคลนยีนคอกคูเนสในแบคทีเรีย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:แนวโน้มความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และหย่านมของโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ดกฤษณา บริเวณวังน้ำเขียว ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หายีนไฟโบรอิเนสตลอดสายจากหนอนไหมพันธุ์พื้นเมืองไทย

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยด้วยเทคนิคการอบแห้งที่อุณหภูมิสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2554 (2012)

นักวิจัย:Imgดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

12