Search Result of "พันธุ์การค้า"

About 74 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กลไกต้านทานของมันสำปะหลังพันธุ์การค้าต่อแมลงหวี่ขาวยาสูบ, Bemisia tabaci Genn. (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอมรพร คุณะพันธ์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์การค้า ภายใต้สภาพดินลูกรัง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมง เบกไธสง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกสายพันธ์เบญจมาศที่เกิดจาก somaclonal variation เพื่อผลิตเป็นพันธุ์การค้า (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรณยศ พลเสน

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกอ.

Img
Img
Img
Img
Img
1234