Search Result of "พันธุศาสตร์ประชากร"

About 55 results
Img

งานวิจัย

โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa(Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgHugo Volkaert, Imgนายธณัท วัฒนากุลภคิน

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img

งานวิจัย

พันธุศาสตร์ประชากรระดับโมเลกุลของยุงพาหนะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.)ที่พบในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgHugo Volkaert, Imgธณัท วัฒนกุลภาคิน

แหล่งทุน:Center of Advanced Studies for Agriculture and Food, KU Institute for Advanced Studies, Kasetsart University, (CASAF, NRU-KU, Thailand)ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:พันธุศาสตร์ประชากรระดับโมเลกุลของยุงพาหนะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa(Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรปลาดุกด้าน (Clarias batrachus Linn.) จากลุ่มแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgบวร ตันติวรชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.อำนวย จรด้วง, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอมรา คัมภิรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ชลธิชา ขุนพรม

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ประชากรของแมลง, ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของแมลง

Resume

Img

Researcher

นางสาว อัญลักษณ์ วชิรไชยการ

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายทางพันธุกรรม, เครื่องหมายโมเลกุล, พันธุศาสตร์ประชากร, RNAi

Resume

Img
Img
123