Search Result of "พันธุกรรมข้าว"

About 32 results
Img
Img

งานวิจัย

การถอดรหัสสารพันธุกรรมเพื่อพัฒนาธนาคารรหัสพันธุกรรมข้าว (Digital Seed Bank) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมข้าวเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การสำรวจพันธุกรรมข้าวโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ และเครื่องหมายที่ระบุความจำเพาะกับหน้าที่เพื่อการแยกกลุ่มพันธุกรรมข้าว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสำรวจพันธุกรรมข้าว โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ และเครื่องหมายที่ระบุความจำเพาะกับหน้าที่ เพื่อการแยกกลุ่มพันธุกรรมข้าว

ผู้เขียน:Imgธนาวดี ค้ำชู

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวกมลพรรณ มินจ้อย, Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมข้าวเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดกลุ่มพันธุกรรมข้าวโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อการผลิตข้าวลูกผสม

ผู้เขียน:Imgเมทินี กลัดมุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
12