Search Result of "พันธมิตร จ้างประเสริฐ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน สังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgพันธมิตร จ้างประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวรรณวิภา คูสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection