Search Result of "พัทยา"

About 278 results
Img

ที่มา:บริษัทเมืองสะอาด จำกัด และ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำเนิดนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และโครงการวิจัยผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง, Imgนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ

Img

ที่มา:The 21st World Conference on Health Promotion ณ ศูนย์ประชุม PEACH พัทยา จ.ชลบุรี

หัวเรื่อง:Development Of Healthy Snacks For Healthy Meeting

Img

ที่มา:EECON-29 , พัทยา

หัวเรื่อง:การแจกแจงข้อมูลความเสียหายของหม้อแปลงในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ เขต 3 EECON-29 , พัทยา

Img

ที่มา:เมืองพัทยา

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและจัดทำสื่อธรรมชาติใต้ทะเล บริเวณแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำที่สำคัญหมู่เกาะล้านและพื้นที่ใกล้เคียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...