Search Result of "พัทธินันท์ วาริชนันท์"

About 103 results
Img

Researcher

นาง พัทธินันท์ วาริชนันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร , จุลชีววิทยาทางอาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง กนกวรรณ ยอดอินทร์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุมัลลิกา โมรากุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Alcoholic fermentation, Bioenergy, Yeast Biotechnology

Resume

Img

Researcher

นางสาว นราพร พรหมไกรวร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์ของแป้งจากพืชหัว, สารพฤกษเคมีสำคัญ และความสามารถในการต้านออกซิเดชันในพืชหัว

Resume

Img

Researcher

ดร. มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology, Microbial Genetic, Microbiota in Animal and Human

Resume

Img

Researcher

ดร. นรินธร จำวงษ์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Forest soil , Forest Plantation, การกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. สิรินันท์ ชมภูแสง

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:จุลชีวทางอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, Food Microbiology

Resume

Img

Researcher

นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์แบคทีเรีย: แบคทีเรียกรดน้ำส้ม, การผลิตสารพรีไบโอติกส์, แบคทีเรียเซลลูโลส

Resume

Img

Researcher

ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ที่ทำงาน:ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สาขาที่สนใจ:สารสนเทศศาสตร์ , การพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย อนุสรณ์ กุลวงษ์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:พืชไร่, Landscape, พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบริหารสาธารณสุข สมุนไพร งานวิจัยในชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑามาศ กลิ่นโซดา

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Food Safety, Nutrition

Resume

Img

Researcher

นาง อรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์, กายวิภาคของพืช, นิเวศวิทยาของพืช

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgนางวีระศรี เมฆตรง, Imgนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์, Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นรินธร จำวงษ์, Imgดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

นางสาว ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Freezing preservation of food, Sensory evaluation, Food composition analysis by Electronic nose, GC-MS (Head-Space)

Resume

Img

Researcher

ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยา, อารักขาป่าไม้, นิเวศวิทยาไฟป่า, การจัดการไฟป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. วนิดา ปานอุทัย

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:สาหร่าย, เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อัญมณี, แร่วิทยา, แร่อุตสาหกรรม

Resume

123456