Search Result of "พัณณวดี พั้วพันธุ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความสุขในการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกเครื่องใช้ในครัวแห่งหนึ่ง

ผู้เขียน:Imgพัณณวดี พั้วพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgประคอง ชื่นวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection