Search Result of "พัฒนาบุคลากร"

About 136 results
Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาบุคลากร คณะสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินวิธีการบีบอัดข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงที่มีรายละเอียดภาพน้อยกว่าหนึ่งเมตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาควิชาการศึกษา)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความคิดวิเคราะห์ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มการปฐมวัยศึกษา (01155525)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองทุนพัฒนาบุคลากร )

หัวเรื่อง:การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การคิดเชิงมโนทัศน์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีอุปนัยผสานการสะท้อนคิดในรายวิชาพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:Rheological studies on tapioca starch and k-carrageenan mixtures

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 2: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:Effect of pH and heating time on pasting and rheological properties of tapioca starch containing xanthan gum

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 2: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:Quality of cake prepared from wheat-tapioca flour blends

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย Commission on Higher Education Congress IV (CHE-USDC Congress IV)

หัวเรื่อง:Correlation and path analysis of yield-related traits in Bang Boet dura oil palm

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 3: เครือข่ายกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:Effect of starch solid and plasticizer concentrations on physical and mechanical properties of White Adlay film

Img

ที่มา:โครงการการประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 3 ปี 2553 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:Anatomical character of wood in the genus Sandoricum (Meliaceae)

Img

ที่มา:การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยเพื่อการส่งออก แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2556

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตมิรินแอลกอฮอล์ต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารอาลาลจากพันธุ์ข้าวในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 3: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (Commission on Higher Education Congress III: University Staff Development Consortium) หรือ CHE-USDC Congress III

หัวเรื่อง:Development of Local Democracy in Thailand

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัย"

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบการตลาดชมพู่ในตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัย"

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัย"

หัวเรื่อง:ความสามารถในการลดสารประกอบไนโตรเจนที่เป็นพิษของแพลงตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำพื้นที่ความเค็มต่ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัย"

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพบางประการของน้ำทิ้งโดยไคติน-โคไตซานจากเปลือกหอย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิไลลักษณ์ ขวัญยืน, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัย"

หัวเรื่อง:การพัฒนาคู่มือการจำแนกวงศ์ของแมงมุม (ภาษาไทย)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัย"

หัวเรื่อง:ลักษณะแคนวงในเขตอำเภอกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปัทมา จันทร์เจริญสุข, อาจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การคัดเลือกพันธุ์อ้อย ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลในการทดแทนแรงงานคนในขั้นตอนการพัฒนาพันธุ์อ้อยที่อยู่ในแปลงทดลอง พร้อมด้วยเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายบัณฑูร ชุนสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปฐมพงษ์ คุมพล, Imgนายสมหวัง หลีค้า

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Img
1234567