Search Result of "พัฒนาชาติ"

About 41 results
Img

งานวิจัย

บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรินทร์ อ้นพรม, อาจารย์, Imgดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิชิต ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กนกอร สีมานนท์, อาจารย์, Imgนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนานาชาติ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7" ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน

หัวเรื่อง:กระบวนการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 7"ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3:งานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน "

หัวเรื่อง:การเกิดเทตร้าพลอยด์โดยใช้คอลชิซินกับสบู่ดำ

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย 60 ปี 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาคน พัฒนาชาติ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

หัวเรื่อง:Coastal landuse change detection using remote sensing technique: case study in banten bay, west java island, indonesia

Img

การประชุมวิชาการ

เกาะสันติภาพ: วาทกรรมพัฒนาชาติของกัมพูชา (2019)

ผู้แต่ง:ImgMs.Patcharapan Katakool, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย สุรินทร์ อ้นพรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนศาสตร์ชุมชน , วนศาสตร์ชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Resume

Img

Researcher

ดร. ณคุณ ธรณีนิติญาณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเงิน และสถาบันการเงิน, การวัดประสิทธิภาพ, การเงินสหกรณ์

Resume

Img

Researcher

ดร. กนกอร สีมานนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, การจัดการฟาร์ม, การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม , Distribution Channel & Retails

Resume

Img

งานวิจัย

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นาย เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cattle Reproduction

Resume

123