Search Result of "พัฒนาชนบท"

About 96 results
Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนอุดหนุนโครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท)

หัวเรื่อง:การออกแบบถังหมักสาโทสำหรับการผลิตในชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน"

หัวเรื่อง:ระบบผลิตพลังงานทดแทนจากไม้โตเร็วเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษาในประเทศกัมพูชา)

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายมนตรี ค้ำชู, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายมนตรี ค้ำชู, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

หัวเรื่อง:เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภรต กุญชร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท

หัวเรื่อง:แนะนำให้เกษตรกรรู้จักชนิดและพันธุ์พืชในกลุ่มน้อยหน่า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:คุณภาพน้ำด้านโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ต. เพนียด อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนอุดหนุนโครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท)

หัวเรื่อง:ซองบังคับกวางและโรงจัดการกวางต้นแบบสำหรับกวางป่าไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนกน้อย ชิตชวนกิจ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, Imgนายรังสรรค์ วงศ์จีรภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนอุดหนุนโครงการประดิษฐกรรมเพื่อกการพัฒนาชนบท)

หัวเรื่อง:เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในการไหลแบบปั่นป่วนผ่านช่องขนานที่มีตัวสร้างการหมุนควงแบบปีก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงพัฒนาเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวล

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 หัวข้อ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345