Search Result of "พัฒนาการเกษตร"

About 77 results
Img

ที่มา:สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:กระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโภชนาการสูงคืนรูปเร็วชนิดไม่ทอดในน้ำมัน

Img
Img

งานวิจัย

อาหารปลอดสารพิษเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
Img

งานวิจัย

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, Imgนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, Imgดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgมานิต ลาเกลี้ยง, Imgศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ, Imgสามารถ เศรษฐวิทยา

แหล่งทุน:สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234