Search Result of "พัฒนาการ"

About 2701 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่อพัฒนาการคิด (2010)

ผลงาน:การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอภิปัญญาของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้

นักวิจัย: Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่กระจายวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:เปปไทด์ออกฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูงและกลไกการทำงานของเปปไทด์จากอาหารหมักท้องถิ่นไทย : ปลาร้าและถั่วเน่า

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระบาดวิทยาด้วยรูปแบบ Case control study เพื่อเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยง ของการเกิดปัญหาและวิธีการควบคุมปัญหากุ้งตายด่วน (EMS/AHPNS)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงในข้าวไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนายฐากร สายขุนทด

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างข้าวกลุ่มอินดิกากับข้าวกลุ่มอื่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเชิงการค้าในระบบ 3 สายพันธุ์และการประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสม KUH1 และ KUH2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

หัวเรื่อง:ผู้มีผลงานด้านนันทนาการดีเด่นสายวิชาการ ในโครงการนันทนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งสำหรับการห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ:กรณีศึกษาไอโซฟลาโวนและวิตามินอี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...