Search Result of "พัฒนากลุ่มวิจัย"

About 32 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มแบคทีเรียที่มีความสามารถในการลดปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชที่พร้อมใช้ในเชิงพาณิชย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์

แหล่งทุน:กลุ่มสารอันตราย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนจากจังหวัดสมุทรสาครภายใต้โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาการใช้ประโยชน์และการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมและน้ำตาลมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนจากจังหวัดสมุทรสาครภายใต้โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกรทำนา ในจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้เขียน:Imgทรง อ่อนสี

ประธานกรรมการ:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยชาญ มณีนุษย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์, Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าจีน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการใช้หลักและวิธีการสหกรณ์ในการพัฒนากลุ่มสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน: ศึกษากรณีกลุ่มชีวภาพ บ้านยางห้าร้อย ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgศศิวิมล ยินดี

ประธานกรรมการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgChamnan Wattanasiri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12