Search Result of "พัฒนากระบวนการผลิต"

About 227 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อยสด (3) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตซอสมะขามเพื่อยืดอายุการเก็บ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณเนตรทราย จุลาสัย) และ บริษัท เคเนต จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไซรัปจากสับปะรดที่มีฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์และศักยภาพการเป็นพรีไบโอติก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บซอสพริก MJ Hot sauce และ MJ Ginger Sambal (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณ ณฐพร ว่องวิไลกุล)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตคีเฟอร์โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายเอนก สวัสดีไทร)

Img
12345678910...