Search Result of "พัฒนา อนุรักษ์พงศธร"

About 237 results
Img

Researcher

ดร. พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Environmental Technology and Management, Environmental Remediation, Environmental Management System, Solid waste management

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

ฐานข้อมูลไบรโอโซนน้ำจืดในประเทศไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความหลากหลายทางชีววิทยาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้พืชฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยโลหะในพื้นที่ทิ้งเถ้าถ่านหิน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณัฐญาภรณ์ ศรีบุญป่วน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การใช้หญ้าแฝกเพื่อจับคืนคาร์บอนสู่ดินที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกต่ำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเพาะเห็ดเพื่อใช้ในการลดสีในน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

Img
Img

Researcher

จุฑาพร ฉันทากร

ที่ทำงาน:กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตก๊าซชีวภาพจาการย่อยสลายเศษอาหารภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบตามลำดับสองขั้นตอนในระดับ Semi-pilot Scale

ผู้เขียน:Imgวิลาวัลย์ ชาญณรงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพัฒนา อนุรักษ์พงศธร, Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Alkaline Sulfite Pulping and ECF-Bleaching of Sweet Bamboo (Dendrocalamus asper Backer)

ผู้เขียน:Imgสุพัฒน์ คำไทย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนิคม แหลมสัก

กรรมการวิชารอง:Imgพัฒนา อนุรักษ์พงศธร, Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตก๊าวชีวภาพจากเศษอาหารโดยกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน

ผู้เขียน:Imgอาริยา วิรัชวรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgพัฒนา อนุรักษ์พงศธร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการย่อยสลายมูลฝอยเป็นปุ๋ยโดยวิธีเติมอากาศ จากมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgเรียมสงวน วรรณยะลา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgพัฒนา อนุรักษ์พงศธร, Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการบำบัดฟอสฟอรัสในการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยระบบรวบรวมและระบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgวรรณพรรธน์ เปี่ยมพงศ์สานต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgพัฒนา อนุรักษ์พงศธร, Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12345678910...