Search Result of "พัฒนา"

About 29260 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, อาจารย์, Imgนายสมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปฐมพงษ์ คุมพล, Imgนายสานนท์ บุญมี, Imgนายสมหวัง หลีค้า, Imgดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์, Imgนายสมชาย หล่อมหัทธนะกุล, Imgปราณี ต่วนเครือ, Imgรัชฎา ชั้นเจริญศรี, Imgศักดา แสงน้ำรัก, Imgสัญญา แสงขำ, Imgอัฐพล บุญรัตน์ประพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมพัฒนาสัมคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านครอบครัวผาสุกด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ค่าโลหิตวิทยา ลักษณะรูปร่างและอัลตร้าสรักเจอร์ของเซลล์เม็ดเลือดและปรสิตในเลือดที่พบในเหยี่ยวรุ้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทศาสตร์

หัวเรื่อง:ค่าโลหิตวิทยา และอัลตร้าสรักเจอร์ของเซลล์เม็ดเลือด และการศึกษาไฟโลเจนีของปรสิตในเลือดที่พบในนกแสก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณพัฒนาจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาวิชาการและการท่องเที่ยว

หัวเรื่อง:โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

Img

ที่มา:กองค้นคว้าและพัฒนาพลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อหาความเหมาะสมในการนำขี้เลื่อยทิ้งจากการเพาะเห็ดมาอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายมนตรี ค้ำชู, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายมนตรี ค้ำชู, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

หัวเรื่อง:เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภรต กุญชร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการพัฒนาสมุนไพรรักษาผิวหนัง

หัวเรื่อง:ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชต่อเชื้อยีสต์มาราสซีเซียในสุนัข

Img

ที่มา:นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลย ีทุนปริญญาตรี สกว.ครั้งที่ 7 IRPUS52 "งานวิจัยสร้างปัญญาพัฒนาประเทศ"

หัวเรื่อง:ชุดทดลองบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์เพื่อการขจัดสีย้อมรีแอคทีฟ

Img

ที่มา:นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยี ทุนปริญญาตรี สกว.ครั้งที่ 7 IRPUS52 "งานวิจัยสร้างปัญญาพัฒนาประเทศ"

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการผลิตเม็ดราขาวไร้ชีวิตที่ตรึงด้วยไคโตซานเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับสารนอนิลฟีนอล

Img

ที่มา:โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันฯ กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยปฏ

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย

Img

ที่มา:โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันฯ กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยปฏ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:บริษัท ซี.โอ. สวนสระแก้ว จำกัด (C.O. Suansrakaew Co., Ltd.) และ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:การบ่มผลมะละกอระดับการค้าเชิงพาณิชย์และการให้คำปรึกษาเพื่อลดการสูญเสียของผลมะละกอหลังการเก็บเกี่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

12345678910...