Search Result of "พัชริยา เวลุตัง"

About 7 results
Img
Img

งานวิจัย

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัชริยา เวลุตัง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

Researcher

ดร. ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Agri-Environment, Greenhouse gas mitigation

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าของเถ้าลอยโดยการใช้เป็นวัตถุดิบผลิตซิลิกาและซีโอไลต์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Environmental Remediation, Non-point Source Pollution Control, Waste Mininization

Resume