Search Result of "พัชรินทร์ ยำยวน"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพชนิดอัดเม็ดจากเห็ดหลินจือ

ผู้เขียน:Imgพัชรินทร์ ยำยวน

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection