Search Result of "พัชรินทร์ ตัญญะ"

About 177 results
Img

Researcher

ดร. พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช/พืชพลังงานและอุตสาหกรรม

Resume

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์, Imgดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, Imgนางธราธร ทีรฆฐิติ

แหล่งทุน:มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีแห่งชาติ (ทุน NSIDA Chair Professor)

ผลลัพธ์:วารสาร (27) ประชุมวิชาการ (20) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (7)

Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ปี พ.ศ.2558 (2017)

นักวิจัย:Imgดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคคลดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (อายุต่ำกว่า 40 ปี) (2014)

นักวิจัย:Imgดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2554 (2013)

นักวิจัย:Imgดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 (2014)

นักวิจัย:Imgดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

พันธุศาสตร์ประชากรสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ (2019)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องกะเทาะผลสบู่ดำ (2020)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์

สบู่ดำพันธุ์ KUJLms1 (2015)

นักวิจัย

Img

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์

สบู่ดำต้นเตี้ย พันธุ์ KUJL 26 (2016)

นักวิจัย

Img

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์ปริมาณเบต้าแคโรทีนแบบรวดเร็วในผลปาล์มน้ำมัน (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, Imgนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์, Imgดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

123456789