Search Result of "พัชมน วงศ์ฝาย"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ

ผู้เขียน:Imgพัชมน วงศ์ฝาย

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์, Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection