Search Result of "พอลิไวนิลแอลกอฮอล์"

About 30 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษความร้อนด้วยสารละลายนินไฮดริน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมการวิจัยของบุคลากร ศวท.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การดัดแปรโครงสร้างของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันเพื่อใช้เป็นพอลิเมอร์เมทริกซ์ในวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเมอร์และเขม่าดำสำหรับวัสดุตัวรับรู้กลิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของระดับการไฮโดรไลซิสและน้ำหนักโมเลกุลของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลกล้ามเนื้อปลาและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาฟิล์มละลายน้ำได้จากสตาร์ชมันสำปะหลังหรือสตาร์ชมันสำปะหลังดัดแปรผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เพื่อการบรรจุสารเคมี

ผู้เขียน:Imgขวัญชนก นิธิโชติเดชากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของความร้อนจากกระบวนการผลิตอาหารไก่เม็ดต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยเจลอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgTomijiro Hara, Imgปิยดา วชิระวงศกร, Imgสุปราณี แก้วภิรมย์, Imgสุภาภรณ์ ทุมสอน, Imgอำนวย วัฒนกรสิริ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ส่วนวิจัย โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Biodegradability of bioplastics, Nanocellulose, composting

Resume

Img

Researcher

นาง นภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การสกัดและการแยกสารบริสุทธิ์จากพืชเพื่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วัสดุศาสตร์ฟิสิกส์

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฺFunctional polymers, Sensors, Advanced Ceramic Materials, Nano-silver preparation and applications

Resume

Img

Researcher

ดร. ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Ultra-High Vacuum, Physics of Vacuum and Vacuum Technology, Physics of Thin Film and Thin Film Technology, Plasma Processing and Plasma Technology, Semiconductor Processing, Atomic layer deposition and Sputtering Process , Surface Chemistry, Materials for medical applications, Renewable Energy, Simulation for Gas adsorbed Surface, High Quality Thin Films

Resume

Img
12