Search Result of "พอลิเมอร์ชีวภาพ"

About 77 results
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพอลิเมอร์ชีวภาพเชิงประกอบขั้นสูงโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อการประยุกต์ใช้ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสีเขียวและเส้นพอลิเมอร์ชีวภาพเชิงประกอบของพอลิแบคติกแอซิดและกากกาแฟโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1,3-Propanediol ภายใต้สภาวะไร้อากาศเพื่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ชีวภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การหมักพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากไฮโดรไลเสตลำต้นปาล์มเพื่อผลิตโคพอลิเมอร์ชีวภาพ (PHB-PLA) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (4)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุเคลือบผิวที่ทำจากพอลิเมอร์ชีวภาพซึ่งมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ และการห่อหุ้มชิ้นส่วนพืชและแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์, Imgดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, อาจารย์, Imgดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิวดี บุญญะอุทธยาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียและศึกษาลักษณะของเอนไซม์ที่ถูกอิมโมไลต์ด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพไฮโดรเจล (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Tomijiro Hara

แหล่งทุน:Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Japan

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
1234