Search Result of "พอลิเมอร์"

About 520 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสีเขียวและเส้นพอลิเมอร์ชีวภาพเชิงประกอบของพอลิแบคติกแอซิดและกากกาแฟโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการตกผลึกพอลิเมอร์โดยวิธีวิเคราะห์ทางความร้อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1,3-Propanediol ภายใต้สภาวะไร้อากาศเพื่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ชีวภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่เหมาะสมในการจับเอ็นไซม์ไลเปส (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
12345678910...