Search Result of "พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน อบถ. (2015)

หัวหน้าโครงการ:พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgพล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการและการสืบสวน อบถ.ในส่วนงานตำรวจ (2015)

หัวหน้าโครงการ:พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgพล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img

Researcher

ดร. ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาอุตสาหกรรม

Resume