Search Result of "พลาสมา"

About 227 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องสร้างพลาสมาโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ (2018)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้าแรงสูงของอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และโคโรนาพลาสมา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศ เพื่อรองรับการทำงานจริงสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมชีววิศวกรรม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจไวรอยด์และไฟโตพลาสมาด้วยเทคนิคระดับโมเลกุล (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

พลาสมาฟิสิกส์อวกาศและรังสีคอสมิก (2016)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.เดวิด รูฟโฟโล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณีเนตร เวชกามา, อาจารย์, Imgศ.ดร.เดวิด รูฟโฟโล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

พลาสม่าในสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระ พงษ์กิติวณิชกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

การจำแนกไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ของมันสำปะหลังในประเทศไทยโดยรหัสพันธุกรรมหลายตำแหน่งและการพัฒนาวิธีตรวจสอบ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, Imgกาญจนา วาระวิชะนี, Imgอภิเดช แสงดี

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Img

งานวิจัย

การศึกษาแบบจำลองของอันตรกิริยาระหว่างหยดของเหลวในพลาสมา และการประยุกต์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgหมุดตอเล็บ หนิสอ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
12345678910...