Search Result of "พลับ"

About 371 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ในต้นพลับพันธุ์ Fuyu (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนที่สูงของประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910...