Search Result of "พลังงานไฟฟ้า"

About 178 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด 20 กิโลวัตต์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการต้นแบบระบบการจัดการขยะแปรรูปเป็นพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยระบบไพโรไลซิสเพื่อได้ผลผลิตเป็นเชื้อเพลิงของเหลว แท่งเชื้อเพลิง ก๊าซสังเคราะห์อัดแน่น ปุ๋ยหมัก และพลังงานไฟฟ้า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์, Imgนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ, Imgนางสาวศศิวิมล ขาวโกมล, Imgเนตรนภา วิชานงค์, Imgวชิระ กลับชุ่ม, Imgวรรณี เนตรสิงหนาท, Imgศิรินภา พรพิพัฒน์มั่นคง

แหล่งทุน:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรณีศึกษาอาคาร ๒๖ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์

แหล่งทุน:ชื่อทุน พัฒนานักวิจัย แหล่งทุน เงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ 2562

Img

งานวิจัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกชนิดเอ็นที่เติมอนุภาคนาโนกับสารตั้งต้นบิสมัทเทลลูไลด์สำหรับกระบวนการแปรรูปพลังงานความร้อนที่สูญเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า- (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิตยา แก้วแพรก, Imgมัลลิกา ศรีชมภู

แหล่งทุน:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789