Search Result of "พลังงานแสงอาทิตย์"

About 166 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปเอนกประสงค์ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอำไพ เปี่ยมอรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เคลื่อนที่ด้วยโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนันและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดสกลนคร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสมรรถนะการอบแห้งกล้วยตากภายในโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์พรรณ ปรืองาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

หุ่นยนต์เก็บขยะริมชายฝั่งทะเลพลังงานแสงอาทิตย์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

อินเวอร์เตอร์เฟสเดียวสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ผ่านโครงงานนิสิต)

Img

งานวิจัย

การพัฒนารถไฟฟ้า 2 ที่นั่ง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgณัฐพงษ์ เกิดแป๋

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายไพศักดิ์ พูลผกา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

บทบาทภาครัฐของสิงคโปร์ต่อการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

123456789