Search Result of "พลังงานหมุนเวียน"

About 38 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อม (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sujinna Karnasuta, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความมั่นคงทางพลังงานของอาเซียน : บทวิเคราะห์นโยบายพลังงานหมุนเวียนของมาเลเซียและอินโดนีเซีย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อยื่นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ จำหน่ายไฟฟ้าโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มนธิรา วัชรสุกาญจน์, Imgน.ส.ปวีณา บาดาล, Imgน.ส.รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร, Imgน.ส.อรชา แซ่ตัน, Imgนายวรวุฒิ สุรินทร์, Imgนายสมเกียรติ สุทธิรัตน์, Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgนายยุทธนา บรรจง, Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเอกพงษ์ ธนะวัติ

แหล่งทุน:บริษัท บีซีพีจี จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสิ่งแวดล้อม มก. (KU-Journal of Environment) รวมเล่ม

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อม

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:พลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยภายใต้วิกฤตการณ์โลกร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) กรณีศึกษา: จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgปิยะณัฐ แพรมงคล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:พลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยภายใต้วิกฤตการณ์โลกร้อน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยภายใต้วิกฤตการณ์โลกร้อน

ผู้เขียน:Imgกนก กล่อมจิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง วิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลังงานหมุนเวียน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์ (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chanikarn Yimprayoon, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่อง ภาวะโลกร้อนและพลังงานหมุนเวียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้เขียน:Imgกชพรรณ นุ่นสังข์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์

12