Search Result of "พลัง"

About 500 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิพลังที่่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการลดความเสี่ยงภัยพิบัติดินโคลนถล่มในพื้นที่บ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีทางวิศวกรรมผสมผสานวิธีทางชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิพลังที่่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพและตรวจวัดสภาพทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน บริเวณเส้นทางเข้าออกชุมชนบ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุเท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบการสร้างภาพเชิง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "เกษตรศาสตร์เพื่อพลังชีวภาพตามแนวพระราชดำริ" สาขาพืช

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. ในรูปหัวเชื้อสดควบคุมโรคเหง้าเน่าของกระชาย

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนายุทธวิธีการสอน (ได้รับเชิญให้ส่งบทความและได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือ"เราช่วยกันทำรวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย" แจกในที่ประชุม)

หัวเรื่อง:Including Ethics in Teaching Content and Process

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยายร่ม กรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของค่ายโรงเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่มีต่อความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของการพัฒนาความมีวินัยในตนเองทางการเรียนรู้ด้วยรูปแบบบวรตามหลักไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี

Img
Img
Img
12345678910...