Search Result of "พลศึกษา"

About 2277 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ แห่งประเทศไทย เรื่องปัจจุบันและอนาคตของการสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ

หัวเรื่อง:รูปแบบและพฤติกรรมการออกกำลังกายของเยาวชน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ แห่งประเทศไทย เรื่องปัจจุบัน และอนาคตของการสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ

หัวเรื่อง:รูปแบบและพฤตอกรรมการออกกำลังกายของเยาวชน

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:การเผาผลาญไขมันในระหว่างการออกกำลังกายที่ระดับความหนักต่างกัน ในผู้หญิงน้ำหนักตัวเกินอายุ 40-49 ปี

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ต่อกระบวนการส่งเสริมกีฬาในสังคมไทย

Img

ที่มา:ประชุมวิทยาการแห่งชาติ เรื่อง มิติใหม่สู่อนาคต : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:มิติใหม่สู่การเรียนรู้ : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนากร

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

หัวเรื่อง:การเคลื่อนไหวระดับสากล : หลักการและแนทางการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

หัวเรื่อง:ผู้สูงอายุกับการใช้เวลาว่าง

Img

ที่มา:วารสาร สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายและความเร็วในนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

หัวเรื่อง:ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม

Img
Img

ที่มา:กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:ลักษณะสัดส่วนร่างกาย องค์ประกอบร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

หัวเรื่อง:อุปกรณ์แสดงการเผาผลาญพลังงานในขณะปั่นจักรยานเคลื่อนที่

Img

ที่มา:วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา

หัวเรื่อง:การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกออกกำลวยการแกว่งแขนที่มีต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชาญชัย ขันติศิริ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์, Imgนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้ของภาควิชาพลศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดนันทนาการและสมรรถภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Img

ที่มา:กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนไทย อายุ 19-59 ปี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, Imgนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, Imgดร.อิษฎี กุฏอินทร์, อาจารย์, Imgนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย อายุระหว่าง 60-89 ปี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, Imgนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารคณะพลศึกษา

หัวเรื่อง:โปรแกรมสร้างเสริมพลังกล้ามเนื้อขาสำหรับนิสิตชาย

Img

ที่มา:วารสารคณะพลศึกษา

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345678910...